Revitalizace kostela Povýšení sv. Kříže v Doubravníku

Předmětem projektu je obnova kostela Povýšení sv. Kříže v městysi Doubravník, jehož součástí je také pohřební hrobka Mitrovských. Jedná se mimořádnou sakrální stavbu – kulturní památku evidovanou na Indikativním seznamu národních kulturních památek k 1.1.2014. Díky realizaci projektu dojde k významnému zlepšení stavu památky, který je v současné době bezprostředně ohrožen.

Cílem předkládaného projektu je celková obnova původního stavu unikátní sakrální stavby kostela, a to jak z hlediska stavebně technického, tak z hlediska architektonického. Projekt řeší současný nevyhovující, v některých případech havarijní stavebně-technický stav památky.

Cílem projektu je realizovat obnovu památkových hodnot, exteriéru a interiéru kostela, zpřístupnit dosud nezpřístupněné prostory památky – věž kostela (nová prohlídková trasa) a hrobku Mitrovských (rozšíření stávající prohlídky o novou expozici zrestaurovaných sarkofágů hrobky s výkladem historie rodu). Cílem je rozšířit využití památky pro návštěvnické a kulturně společenské účely včetně rozšíření doby zpřístupnění památky pro veřejnost i zpřístupnění z hlediska bezbariérovosti. Cílem je zvýšit atraktivitu památky a zájem o ni s dopadem zvýšení návštěvnosti památky.

REVITALIZACE KOSTELA POVÝŠENÍ SV. KŘÍŽE V DOUBRAVNÍKU (doubravnický zpravodaj)

Většina z vás pravděpodobně již slyšela o přípravě revitalizace kostela Povýšení svatého Kříže v Doubravníku. Rádi bychom vás o tomto projektu nyní informovali podrobněji.

Není záměrem tohoto článku zamýšlet se nad architektonickou, duchovní, kulturní a společenskou hodnotou našeho kostela. Přesto je třeba uvést, že právě ona je základem celé snahy uchovat tento poklad v jeho kráse.

Farnost v minulosti o kostel vždy pečovala – podle vlastních sil a možností, i s pomocí obce a dalších státních i nestátních institucí. Jistě by bylo zajímavé rekapitulovat opravy celého areálu v minulosti. Možná se najde nějaký pamětník či badatel a napíše o tom do některého z příštích čísel Zpravodaje. Již nyní je však možné na základě letmých znalostí minulých snah opět smeknout před nadčasovou moudrostí starých pořekadel, že totiž v kostele je „práce jako na kostele“. A to stále.

Význam celého areálu odpovídá významu rodu Pernštejnů, a my jsme na historii kostela pojící se s Pernštejny opravdu hrdí. Ale tak, jak přesahuje hranice našeho regionu význam a hodnota našeho kostela, přesahují je i jeho potřeby. Při kontinuálním a podrobném sledování stavu kostela jsme se přesvědčovali, že rozsah akutních potřeb této stavby je tak velký, že jej nelze zvládnout pravidelnou údržbou z finančních zdrojů farnosti ani s pomocí městyse, a bohužel ani s pomocí dotací kraje či státu. Národní dotace v poslední době pro tento areál byly více než štědré, avšak postup obnovy v takovém členění by znamenal proces trvající 100 let, a některé části obnovy by v dílčích krocích nebyly ani možné. Při takovém postupu by většina dnešních havárii blízkých stavů skončila opravdu havárií a současně by se méně vážné závady havarijními staly.

Po tomto zjištění jsme se museli začít ohlížet po větších zdrojích financí. Již v roce 2013 byl sestaven prvotní návrh obnovy, který vycházel z běžného ohledání. První pokus orientovaný na tzv. Norské fondy, jejichž podstatou měly být partnerské projekty společných témat v Norsku a v České republice, ztroskotal na odezvě z Norska – bohužel, my v Norsku máme samé dřevěné kostely, ne kamenné. 

V roce 2014 se díky Ing. arch. Marii Veselé, tehdejší vedoucí stavebního odboru Biskupství brněnského, podařilo zařazení našeho kostela do indikativního seznamu Národních kulturních památek České republiky. Na základě tohoto zařazení se nám otevřela cesta k podání žádosti o dotace z Evropské unie, ovšem s nejistým výsledkem. 

Od té doby začala příprava projektu na revitalizaci. Byl ustanoven pracovní tým složený z pracovníků památkové péče, zástupců investora a zástupců Biskupství brněnského. Současně vznikla pracovní skupina uvnitř farnosti. Nejprve bylo nutné přehodnotit všechny potřeby stavby, a to už za přítomnosti pracovníků památkové péče i odborníků jednotlivých profesí, vše ve spolupráci s technickými administrátory Biskupství brněnského Ing. Aloisem Jindrou a Ing. Josefem Kánským spolu s jejich vedoucím Ing. Alešem Taufarem. Projednávala se jednotlivá témata obnovy, organizační záležitosti a zejména rozsah obnovy. U tohoto bychom se mohli pozastavit.

Potřebné práce pro celkovou obnovu dle počátečního odborného odhadu výrazně přesáhly 100 mil. Kč. Tato částka by nebyla nereálná z hlediska Evropské unie. U každé dotace je však třeba zvážit míru povinné minimální spoluúčasti a dále vedlejší náklady, které jsou jako spoluúčast neuznatelné, avšak pro průběh projektu nezbytné. Ačkoli povinná spoluúčast byla velmi příznivá – pouhých 5 % uznatelných nákladů (dotace tedy 95 %) – pro farnost spolu s vedlejšími náklady by bylo nereálné v budoucích mnoha letech takovou částku shromáždit. Rozsah obnovy byl proto stanoven na 60 mil. Kč.

Byla odložena obnova těch částí, které nejsou havarijní, a zejména těch, které lze v dalších letech financovat s pomocí národních dotací. 

Rozsah obnovy byl dále omezen hranicí kostela, která je v našem případě hranicí nepřekročitelnou z hlediska podpořitelnosti evropskými dotacemi. Proto jsme museli odložit záměr stavby veřejné toalety, obnovy ohradních zdí a obnovy okolí kostela. 

Po stanovení rozsahu oprav byla vybrána jako generální projektant firma Stabil, s.r.o., která se ujala celkové projektové přípravy, a pro administraci projektu firma Simplypro, s.r.o., doporučená nám Biskupstvím brněnským na základě dobrých zkušeností z předchozí spolupráce na evropských projektech. Byl zajištěn úvěr ve výši 2,1 mil. Kč na projektovou přípravu včetně autorského dozoru.

V létě 2016 byla zahájena urychlená příprava projektu. Termín odevzdání žádosti v rámci aktuální výzvy programu IROP – 3.1 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví, který byl stanoven na březen 2017, se podařilo dodržet jen díky předpřípravě a řadě předběžných konzultací. Osobním nasazením všech spolupracovníků, zejména pracovníků památkové péče a stavebního odboru v Tišnově, jsme podávali žádost dokonce i s pravomocným stavebním povolením.

Není snadné uspět v konkurenci společně hodnocených žádostí o dotace v rámci výše uvedeného programu. Následkem dlouhodobého podfinancování obnovy je totiž bohužel v havarijním stavu většina českých památek, navíc se ve výběru Národních kulturních památek, i těch indikativních, nachází mnoho skvostů. V hodnocení jsme získali všechny body, které jsme získat mohli – 95. Plný počet 105 bodů nám unikl kvůli přilehlé zahradě, na jejíž obnovu jsme žádat nemohli, a budoucímu dennímu zpřístupnění kostela, které by nebylo v silách farnosti zajistit. V prvém kole hodnocení jsme tak skončili druzí pod čarou. Smutek se mísil s ulehčením, že ta práce tedy nebude na nás, ale na jiné generaci. Nicméně režim odpočinku jsme museli brzy přerušit, neboť v dalším kole jsme byli vybráni a v říjnu 2018 jsme obdrželi oznámení o přidělení dotace, tzv. Právní akt.

Znovu jsme se tedy museli ponořit do projektu a připravit podrobné požadavky na zhotovitele. V této fázi již bylo třeba přizvat budoucí technický dozor, protože ten musí při své práci detailně znát projekt i důvody jeho nastavení a současně je třeba, aby projekt pomohl korigovat z hlediska svých zkušeností na stavbě. Proto byla vybrána firma pro provedení výběrových řízení PMA, s.r.o. Ta vzápětí zahájila výběrová řízení na technický dozor a koordinátora bezpečnosti práce. Farní pracovní skupina současně provedla výběr poskytovatele úvěru, protože celý projekt bude třeba po etapách předfinancovat. 

Poté byla na základě dalších požadavků památkové péče doplněna projektová dokumentace a všechny položkové rozpočty byly prověřeny a zpracovány tak, aby mohlo být vyhlášeno výběrové řízení na zhotovitele. 

Projekt by měl řešit obnovu kostela vně i uvnitř – soustřeďuje se zejména na havarijní stavy a na obnovu hrobky Mitrovských.

Byl rozdělen na několik částí: stavební část, restaurátorskou část a vedlejší aktivity.

Stavební část zahrnuje všechny stavební činnosti a restaurátorské práce úzce související se stavbou: potřebné statické zajištění, kompletní obnovu střechy věže, obnovu schodiště věže, obnovu některých prvků krovu hlavní lodi včetně sanktusníku, kompletní obnovu střechy ochozu hrobky Mitrovských, restaurování vnějších mramorových prvků, obnovu vnějších renesančních omítek kostela, obnovu omítek věže, obnovu vnějších i vnitřních omítek hrobky, obnovu vitráží, sanační a ventilační opatření včetně větracích kanálů uvnitř i vně kostela, okapový chodník, obnovu elektroinstalace v celém objektu včetně nového vnitřního osvětlení, ozvučení, elektronické zabezpečení a protipožární systém, obnovu hromosvodu, pořízení topných těles – soubor vyhřívaných sedáků, částečné přeložení mramorové dlažby, obnovu omítek v lodích v místech degradovaných vlhkostí a výmalbu vnitřních prostor kostela.

Restaurátorská část zahrnuje: restaurování lavic kostela a hrobky Mitrovských, restaurování umělých mramorů spodních částí oltářů, restaurování zvonů, restaurování litinových plášťů rakví (sarkofágů) v hrobce Mitrovských, restaurování vstupních dveří, restaurování ozdobné vstupní mříže do kaple hrobky a restaurování dřevěných pódií oltářů.

Vedlejší aktivity zahrnují: přípravnou fázi, inženýrskou činnost a dozorovou činnost, dotační management, provádění výběrových řízení, pořízení samostatných souborů mobiliáře, obnovu mříží vstupních dveří kostela, zařízení pro dopravu osob s omezenou schopností pohybu a orientace, obnovu liturgického prostoru presbytáře a digitalizaci objektu.

Výběrové řízení na zhotovitele bylo připraveno a vyhlášeno na podzim 2019 a v této chvíli se blíží k závěru. Zahájení realizace by pravděpodobně mělo proběhnout v červnu letošního roku.

Celkové uznatelné náklady projektu jsou předpokládány ve výši 61 mil. Kč, z toho 58 mil. Kč je přislíbená dotace, 3 mil. Kč je povinná spoluúčast farnosti. Vedlejší neuznatelné náklady jsou předpokládány ve výši 2,5 mil. Kč rovněž z farních prostředků. Předpokládá se, že farnost bude splácet úvěr po dobu 20 roků.

Financování realizace celé obnovy musí být ukončeno v polovině roku 2023. 

Nemohli jsme zde uvádět všechny podrobnosti projektu. V průběhu realizace obnovy vás s nimi budeme postupně seznamovat, případně budeme zveřejňovat další informace na stránkách farnosti www.farnostdoubravnik.cz.

 Již nyní musíme poděkovat všem dárcům za podporu projektu. Projekt podpořil IROP, Jihomoravský kraj, městys Doubravník a další dárci. Protože však na povinnou spoluúčast nemohou přispívat státní instituce, prosíme o podporu každého z vás. Přispívat můžete na bankovní účet č. 1921329993/0800, jako variabilní symbol uveďte 1535. Kontaktovat nás můžete na telefonu 566 566 297 nebo 731 235 060.

Za farnost Doubravník
Barbora Šenkyříková a Josef Gerbrich

Oznámením farníkům

Milí farníci,

Jak jistě mnozí víte, z rozhodnutí vlády ČR se od 27. 4.(díky Pánu Bohu za to) povolují veřejné bohoslužby v kostelích a to za určitých podmínek. ČBK k tomu dala své pokyny a to:   omezený počet účastníků, dezinfekce, rouška, nepodávání rukou, sv.přijímání podávat pouze na ruku.

    Vzhledem k tomu, že ve všední den není účast na bohoslužbách vysoká, lze ve všední den sloužit mši svatou v kostele. Protože je účast přítomných limitována, a v pátek, kdy je za normálních okolností mše sv. v kostele sloužena, by se sešlo více věřících, čímž bychom porušili počet účastníků bohoslužby, navrhuji konat mši sv. i v jiný den, aby i ti, kteří chtějí být přítomni, mohli využít i tento stanovený den. Jednalo by se o středu – kdy mše sv. bude sloužena na úmysl dárce následující neděle, aby ti, kteří si nechali zapsat tento úmysl na neděli, mohli se účastnit veřejně mše sv. v kostele. Prosím sledujte ohlášky na Pořadu bohoslužeb, kde jsou zveřejňovány úmysly na stanovený den.    

          Z předešlých informací tak vyplývá, že bohoslužby v neděli se zatím konat veřejně nebudou (pro větší počet věřících, což je z hlediska účastí na mši sv. jen a jen  dobře!!!), ale soukromě a to tak, že místo nedělního úmyslu dárce, bude sloužena mše sv. za farníky. Takto budou slouženy mše svaté až do úplného uvolnění daných omezení pro veřejné konání bohoslužeb v kostele.

             Za nedlouho – to jest 1.května vstoupíme do krásného Mariánského měsíce – máje. Poprosme proto Pannu Mari – KRÁLOVNU MÁJE- o ochranu, přímluvu a zvláště o to, abychom se již brzy- bez jakýchkoliv omezení – mohli plně účastnit a to i o nedělích Eucharistické oběti jejího Syna – Ježíše Krista.   

              Připomínám ještě, abychom i nadále nezapomínali ve svých domácnostech na každodenní modlitbu svatého růžence ve 20.00h na odvrácení epidemie!

V modlitbě a při každé mši svaté na Vás pamatuje:       

                   P. Zdeněk Chylík, 22.4.2020                                 

Poselství farníkům

Milí farníci,

Dovolte mi, abych jako Váš duchovní správce Vás seznámil s průběhem bohoslužeb v následujícím Svatém týdnu.

Podle pokynů liturgické komise ČBK (Česká biskupská konference) -vzhledem k stále trvajícímu stavu nouze se bohoslužby Svatého týdne mají konat bez účastí lidu a to za přísných hygienických podmínek a s různými změnami ve slavení liturgie.

Co to pro nás všechny znamená?:  Svátost smíření, kterou vždy pravidelně konáme na Květnou neděli se odkládá až do doby, kdy bude zcela odvolán nouzový stav a bude možné konat společně bohoslužby v kostele.

Bohoslužby na Zelený Čtvrtek, Velký Pátek a Bílou sobotu se konat v kostele nebudou. Místo toho kněz koná liturgii těchto dnů soukromě podle dodaných pokynů ČBK. Věřící mohou však sledovat tyto bohoslužby  a obřady těchto tří dnů v médiích. Věřím, že stejně mnozí z Vás sledují každý den mši svatou třeba na TV NOE, takže i tato příležitost se zde plně nabízí, abychom alespoň tímto způsobem prožívali duchovně krásné obřady tohoto třídenní. Jistě nás o tom budou média informovat co se týká času. ČBK doporučuje Vám také různé formy duchovního života v těchto dnech – modlitba, četba Písma sv., rozjímání, modlitba sv. růžence, pobožnost křížové cesty, duchovní písně apod.

Na Hod Boží velikonoční již kněz slouží mši svatou a to soukromě podle daných pokynů ČBK . Žehnání pokrmů se koná rovněž soukromě v jednotlivých rodinách, k čemuž nám byla pro Vás poskytnuta tato modlitba na dary:

Požehnaný jsi, Hospodine, náš Bože, Ty všechno naplňuješ svým požehnáním. Shlédni na nás, když dnes o slavnosti Zmrtvýchvstání Tvého Syna děkujeme za Tvé dary, které mají sloužit k uchování našeho pozemského života a uč nás přijímat je z Tvých rukou tak, aby všechno směřovalo ke Tvé oslavě. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.“

 Jistě nikdo z nás, ani naše minulé generace nepamatují, že by v kostele nebyly slaveny ty nejkrásnější svátky církevního roku. Ale přesto nám zůstává veliká naděje: „Aleluja- Pán vstal z mrtvých – Aleluja!!!!!!!“

Modleme se, aby nám Bůh opět dal dar společně se scházet v Jeho domě, a slavit Eucharistickou oběť Jeho Syna. O to snad více si budeme vážit každé mši svaté a s radostí se ji budeme účastnit!!!             

Hojnost Božích milostí, požehnání a také zdraví  Vám vyprošuje 

                                    P. Zdeněk Chylík

PASTÝŘSKÝ LIST OTCE BISKUPA VOJTĚCHA V DOBĚ PANDEMIE KORONAVIRU COVID-19

Milé sestry, milí bratři,

ještě před několika týdny by nikoho z nás nenapadlo, že budeme prožívat dobu mimořádných opatření bez možnosti běžného přijímání svátostí a budeme v kontaktu jen prostřednictvím obrazovek elektronických médií a telefonů. Přesto nás má i toto netradiční prožívání postní doby a velikonočních svátků úžeji spojit s Ježíšem Kristem, který za nás zemřel, abychom mohli být připojeni k jeho vítězství nad zlem a hříchem. Proto pro nás může být i tento čas se všemi nejistotami vnějších okolností časem milostí a požehnání.

Svůj život ani běh světa nemáme nikdy zcela ve svých rukou.

Koronavirová doba ukazuje svět křehčí a zranitelnější víc, než jsme si doposud mysleli, a nikdo z nás neví, jak dlouho ještě pandemie potrvá a jak se bude vyvíjet. Ani jak dlouho budeme žít ve svých osobních i společných nejistotách a omezeních. Přinesla však už i něco velmi pozitivního – vlnu vzájemné solidarity a nejrůznější formy obětavé služby a pomoci druhým v nasazení lékařů, zdravotních sester, policistů, hasičů, charitních pracovníků, politiků i běžných občanů, kteří nezištně pracují a finančně přispívají pro dobro ostatních. Všem jim za to patří upřímné poděkování.

Děkuji ale také vám, rodinám, že jste napříč generacemi přijali nouzová opatření a sdílíte tento čas mnohdy v malém izolovaném prostoru a ve specificky nastavených podmínkách se snažíte hledat nové cesty k sobě navzájem. Děkuji i vám, kteří tento čas prožíváte v osamocení, bez kontaktu s ostatními, a s obavami očekáváte další vývoj. Děkuji za vaši trpělivost, naději a modlitby.

Děkuji vám kněžím, jáhnům a duchovním společenstvím za modlitby, které jsou v tomto čase nesmírně důležité.

Stará moudrost praví, že k tomu, aby se dílo dařilo, jsou potřeba trojí ruce. Jedny, které se za zdar celého díla modlí, druhé, které pomáhají a slouží, a třetí, které tuto službu podporují penězi. Pro věřící brněnské diecéze jsem vyhlásil na úterý 17. března citelný půst a možnost almužny na dobrý účel.

Nyní se obracím k širšímu společenství, ke všem lidem dobré vůle: Prosím, abychom se bez ohledu na vyznání a názorové postoje spojili v modlitbě jako děti jednoho Otce. Na Květnou neděli 5. dubna v 11 hodin, kdy budou po celé brněnské diecézi znít kostelní zvony, se společně pomodleme Otče náš. Ať tato modlitba přispěje k vědomí, že k sobě přes nejrůznější rozdíly patříme. Zapomeňme na zlobu, svár, nenávist a všechna zklamání. Snažme se smířit a odpustit si navzájem a obraťme se k Bohu, který je i v těchto chvílích náš milující Otec. To bude nejlepší přípravou na blížící se Velikonoce, na svátky smrti a vzkříšení našeho Pána Ježíše Krista.

Letošní Velikonoce budou neobvyklé. Po stránce vnější zcela určitě. Jestli po stránce vnitřní, to záleží na každém z nás.

Spolu s vámi se modlím a ze srdce vám všem žehnám.

Váš biskup Vojtěch

Zdroj : http://www.biskupstvi.cz/2020-04-01-pastyrsky-list-biskupa-cikrleho-pandemie

Prosba o pomoc a ochranu země před koronavirem

Bohoslužbou u Palladia země české ve Staré Boleslavi chce katolická církev vyprošovat české zemi ochranu při epidemii koronaviru. Chce se také modlit za lékaře, všechen zdravotnický personál, dobrovolníky a rodinné příslušníky, za osamocené a staré lidi, a také za všechny, kteří nesou odpovědnost za stát. Mše svatá, kterou bude celebrovat pražský pomocný biskup Zdenek Wasserbauer, se uskuteční na slavnost sv. Josefa 19. března od 10.00 hod.

Palladiu země české – kovovému reliéfu Madony s Dítětem – je tradičně připisována zvláštní ochranná moc nad českým národem. Bazilika Nanebevzetí Panny Marie, v níž je Palladium uchováváno, je proto už po staletí jedním z nejvyhledávanějších poutních míst u nás. O ochranu naší země před epidemií koronaviru sem ve středu 11. března přišel soukromě prosit také kardinál Dominik Duka. „Navštívil jsem Palladium země české a prosil jsem tu, kterou nazýváme Uzdravení nemocných za odvrácení pohrom nakažlivých nemocí a za všechny naše nemocné. Maria, Matko Boží, pros za nás!,“ říká ke své návštěvě Staré Boleslavi kardinál Dominik Duka.

Vyzýváme k modlitbě a postu
Ani výběr data, v němž se bohoslužba za ochranu českého národa uskuteční, není náhodný. Svatý Josef – snoubenec Panny Marie – je totiž už od poloviny 17. století spolupatronem českých zemí. Na tento den tedy vyzýváme věřící ke zvláštním modlitbám a skutkům pokání za českou zemi v této naléhavé situaci. „Prosíme také všechny kněze, aby tento den zasvěcený sv. Josefovi, obětovali mši svatou za naši zemi a připojili se v modlitbách a postu k bohoslužbě ve Staré Boleslavi. Vyzvětě také, prosím, své farníky, aby se tento den zvláštním způsobem na tento úmysl modlili a konali pokání“ žádá duchovní biskup Zdenek Wasserbauer.
Vzhledem k mimořádným opatřením vyzýváme věřící, kteří by o bohoslužbu měli zájem, aby se jí účastnili prostřednictvím vysílání TV NOE, která z ní zajistí přímý přenos nebo na internetových stránkách staroboleslavské farnosti (www.staraboleslav.com).
Jiří Prinz

http://www.apha.cz/2020/tiskove-zpravy/prosba-o-pomoc-a-ochranu-zeme-pred-koronavirem

POKÁNÍ ZA NÁROD

Pro tuto mimořádnou situaci, v tomto Českém národě, kdy my věřící jsme naprosto bezmocní v současné situaci, napsal arcibiskup olomoucký, metropolita moravský a místopředseda ČBK Jan Graubner speciální modlitbu:

Hospodine, dobrý Bože, obracíme se k tobě ve své tísni. Přiznáváme nejen svou omezenost, ale i bezmocnost. Vracíme se k tobě a vyznáváme, že ty jsi Všemohoucí. Ty jediný jsi Pán. Jen tobě patří všechna moc a sláva. Pokorně a se zahanbením v srdci přiznáváme, že jsme byli příliš zahledění do svých práv a nároků, hledali příjemnost a pohodlí, zábavu či adrenalin, nedbali jsme na druhé, ani na tebe a tvůj řád. K přírodě jsme byli bezohlední a chtěli stále víc. Cestováním za krásami jsme znečistili vzduch i moře. Svou bezohledností jsme nakupili hory odpadků. Svou chamtivostí jsme zamořili pole pesticidy, vody antibiotiky, hormony a antikoncepcí, chovali se jako páni světa a vládci stvoření, upravovali si zákony i pravidla myšlení.
Přestals pro nás být jistotou, když je vše relativní, a absolutní je už jen naše nabubřelé já. Z toho pak pramení mnohé naše konflikty.

Ve své zaslepenosti jsme neuměli číst znamení, která na nás přichází. Hlasatelé radostně oznamovali, že zase bude sluníčko. Většině nevadilo, že schnou stromy a množí se myši, ničí kůrovec, že v zemích bez deště je hlad a lid utíká za chlebem. Jiní prchají před válkou, která se vede proto, aby měl někdo větší zisk, vliv a moc, aby byl odbyt zbraní a jinde měli lidé práci. Peníze a zisk se nám staly nejvyšším bohem, jemuž jsme obětovali spravedlnost a právo i bídu chudáků v rozvojových zemích. Štěstí jednotlivců jsme stavěli výš než zodpovědnost, chvilkové pocity nad věrnost manželským slibům, práva dospělých nad práva dětí na lásku obou rodičů, na jistotu domova a zdravé morální životní prostředí, protože jsme se nedokázali zříct špatného příkladu.
Sobectví nám zabránilo žít pro další generaci, milionům počatých dětí jsme nedovolili se narodit a tak vymíráme a nemá na nás kdo pracovat. Uprchlíky nepřijímáme, protože se jich bojíme. Jako bezohlední kolonizátoři přijímáme z jiných zemí jen šikovné ruce a chytré hlavy, zatímco jejich země bez nich upadají a nedokáží se samy pozvednout. Přijmi, Pane, naši kajícnost a pokorné vyznání. 

Očisti nás Všemohoucí Bože, odpusť nám naše viny, když s lítostí uznáváme svou vinu. Odpusť, že nekážeme pravdu evangelia. Dopřej nám znovu povstat a vrátit se k tobě, který jsi Cesta, Pravda, Život. Jistota a Moudrost. Spoléháme na tvou lásku a tvé milosrdenství.
Stáhni trestající ruku a zastav lavinu nemoci. Obrať nás a my se k tobě vrátíme. Vezmi nám srdce kamenná a dej srdce z masa. Vrať nám radost ze své ochrany a bezbožné budeme učit tvým cestám, svědčit o tvé lásce a hlásat tvou dobrotu. Dej nám svého Ducha, aby v nás miloval On, když ze sebe nezištně milovat nedokážeme. Dej nám odvahu umírat sobě a žít pro tebe, nechat se vést moudrostí tvého slova, aby v nás vítězil tvůj život a rostlo tvé království, království spravedlnosti, lásky a pokoje. Uzdrav tento národ. Ty jediný jsi naší nadějí a my pevně věříme, že nás, Bože, nezklameš. Amen. 

Jan Graubner