Časový postup revitalizace kostela

Příprava projektu pro oslovení Norských fondů a IROP
Zapsání kostela Povýšení sv. Kříže v Doubravníku do Indikativního seznamu Národních kulturních památek
Stanoven rozsah nejpotřebnějších stavebních a restaurátorských zásahů
Zahájení jednání s Biskuskupstvím brněnským o přípravě projektu na podání žádosti IROP
20.Sestavení pracovní skupiny pro přípravu projektu obnovy
1. Vybrána firma pro zhotovení studie proveditelnosti a podání žádosti fi SimplyPro, s.r.o.
22.Zahájení výběrového řízení na zhotovení Projektové dokumentace
21.Ukončeno VŘ na zhotovení PD podpisem smlouvy generálním projektantem fi Stabil, s.r.o.
24. Nabytí právní moci stavebního povolení na projekt Revitalizace kostela Povýšení sv. Kříže
25.Podání žádosti o dotaci