Archiv rubriky: Nezařazené

Oznámením farníkům

Milí farníci,

Jak jistě mnozí víte, z rozhodnutí vlády ČR se od 27. 4.(díky Pánu Bohu za to) povolují veřejné bohoslužby v kostelích a to za určitých podmínek. ČBK k tomu dala své pokyny a to:   omezený počet účastníků, dezinfekce, rouška, nepodávání rukou, sv.přijímání podávat pouze na ruku.

    Vzhledem k tomu, že ve všední den není účast na bohoslužbách vysoká, lze ve všední den sloužit mši svatou v kostele. Protože je účast přítomných limitována, a v pátek, kdy je za normálních okolností mše sv. v kostele sloužena, by se sešlo více věřících, čímž bychom porušili počet účastníků bohoslužby, navrhuji konat mši sv. i v jiný den, aby i ti, kteří chtějí být přítomni, mohli využít i tento stanovený den. Jednalo by se o středu – kdy mše sv. bude sloužena na úmysl dárce následující neděle, aby ti, kteří si nechali zapsat tento úmysl na neděli, mohli se účastnit veřejně mše sv. v kostele. Prosím sledujte ohlášky na Pořadu bohoslužeb, kde jsou zveřejňovány úmysly na stanovený den.    

          Z předešlých informací tak vyplývá, že bohoslužby v neděli se zatím konat veřejně nebudou (pro větší počet věřících, což je z hlediska účastí na mši sv. jen a jen  dobře!!!), ale soukromě a to tak, že místo nedělního úmyslu dárce, bude sloužena mše sv. za farníky. Takto budou slouženy mše svaté až do úplného uvolnění daných omezení pro veřejné konání bohoslužeb v kostele.

             Za nedlouho – to jest 1.května vstoupíme do krásného Mariánského měsíce – máje. Poprosme proto Pannu Mari – KRÁLOVNU MÁJE- o ochranu, přímluvu a zvláště o to, abychom se již brzy- bez jakýchkoliv omezení – mohli plně účastnit a to i o nedělích Eucharistické oběti jejího Syna – Ježíše Krista.   

              Připomínám ještě, abychom i nadále nezapomínali ve svých domácnostech na každodenní modlitbu svatého růžence ve 20.00h na odvrácení epidemie!

V modlitbě a při každé mši svaté na Vás pamatuje:       

                   P. Zdeněk Chylík, 22.4.2020                                 

Poselství farníkům

Milí farníci,

Dovolte mi, abych jako Váš duchovní správce Vás seznámil s průběhem bohoslužeb v následujícím Svatém týdnu.

Podle pokynů liturgické komise ČBK (Česká biskupská konference) -vzhledem k stále trvajícímu stavu nouze se bohoslužby Svatého týdne mají konat bez účastí lidu a to za přísných hygienických podmínek a s různými změnami ve slavení liturgie.

Co to pro nás všechny znamená?:  Svátost smíření, kterou vždy pravidelně konáme na Květnou neděli se odkládá až do doby, kdy bude zcela odvolán nouzový stav a bude možné konat společně bohoslužby v kostele.

Bohoslužby na Zelený Čtvrtek, Velký Pátek a Bílou sobotu se konat v kostele nebudou. Místo toho kněz koná liturgii těchto dnů soukromě podle dodaných pokynů ČBK. Věřící mohou však sledovat tyto bohoslužby  a obřady těchto tří dnů v médiích. Věřím, že stejně mnozí z Vás sledují každý den mši svatou třeba na TV NOE, takže i tato příležitost se zde plně nabízí, abychom alespoň tímto způsobem prožívali duchovně krásné obřady tohoto třídenní. Jistě nás o tom budou média informovat co se týká času. ČBK doporučuje Vám také různé formy duchovního života v těchto dnech – modlitba, četba Písma sv., rozjímání, modlitba sv. růžence, pobožnost křížové cesty, duchovní písně apod.

Na Hod Boží velikonoční již kněz slouží mši svatou a to soukromě podle daných pokynů ČBK . Žehnání pokrmů se koná rovněž soukromě v jednotlivých rodinách, k čemuž nám byla pro Vás poskytnuta tato modlitba na dary:

Požehnaný jsi, Hospodine, náš Bože, Ty všechno naplňuješ svým požehnáním. Shlédni na nás, když dnes o slavnosti Zmrtvýchvstání Tvého Syna děkujeme za Tvé dary, které mají sloužit k uchování našeho pozemského života a uč nás přijímat je z Tvých rukou tak, aby všechno směřovalo ke Tvé oslavě. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.“

 Jistě nikdo z nás, ani naše minulé generace nepamatují, že by v kostele nebyly slaveny ty nejkrásnější svátky církevního roku. Ale přesto nám zůstává veliká naděje: „Aleluja- Pán vstal z mrtvých – Aleluja!!!!!!!“

Modleme se, aby nám Bůh opět dal dar společně se scházet v Jeho domě, a slavit Eucharistickou oběť Jeho Syna. O to snad více si budeme vážit každé mši svaté a s radostí se ji budeme účastnit!!!             

Hojnost Božích milostí, požehnání a také zdraví  Vám vyprošuje 

                                    P. Zdeněk Chylík

PASTÝŘSKÝ LIST OTCE BISKUPA VOJTĚCHA V DOBĚ PANDEMIE KORONAVIRU COVID-19

Milé sestry, milí bratři,

ještě před několika týdny by nikoho z nás nenapadlo, že budeme prožívat dobu mimořádných opatření bez možnosti běžného přijímání svátostí a budeme v kontaktu jen prostřednictvím obrazovek elektronických médií a telefonů. Přesto nás má i toto netradiční prožívání postní doby a velikonočních svátků úžeji spojit s Ježíšem Kristem, který za nás zemřel, abychom mohli být připojeni k jeho vítězství nad zlem a hříchem. Proto pro nás může být i tento čas se všemi nejistotami vnějších okolností časem milostí a požehnání.

Svůj život ani běh světa nemáme nikdy zcela ve svých rukou.

Koronavirová doba ukazuje svět křehčí a zranitelnější víc, než jsme si doposud mysleli, a nikdo z nás neví, jak dlouho ještě pandemie potrvá a jak se bude vyvíjet. Ani jak dlouho budeme žít ve svých osobních i společných nejistotách a omezeních. Přinesla však už i něco velmi pozitivního – vlnu vzájemné solidarity a nejrůznější formy obětavé služby a pomoci druhým v nasazení lékařů, zdravotních sester, policistů, hasičů, charitních pracovníků, politiků i běžných občanů, kteří nezištně pracují a finančně přispívají pro dobro ostatních. Všem jim za to patří upřímné poděkování.

Děkuji ale také vám, rodinám, že jste napříč generacemi přijali nouzová opatření a sdílíte tento čas mnohdy v malém izolovaném prostoru a ve specificky nastavených podmínkách se snažíte hledat nové cesty k sobě navzájem. Děkuji i vám, kteří tento čas prožíváte v osamocení, bez kontaktu s ostatními, a s obavami očekáváte další vývoj. Děkuji za vaši trpělivost, naději a modlitby.

Děkuji vám kněžím, jáhnům a duchovním společenstvím za modlitby, které jsou v tomto čase nesmírně důležité.

Stará moudrost praví, že k tomu, aby se dílo dařilo, jsou potřeba trojí ruce. Jedny, které se za zdar celého díla modlí, druhé, které pomáhají a slouží, a třetí, které tuto službu podporují penězi. Pro věřící brněnské diecéze jsem vyhlásil na úterý 17. března citelný půst a možnost almužny na dobrý účel.

Nyní se obracím k širšímu společenství, ke všem lidem dobré vůle: Prosím, abychom se bez ohledu na vyznání a názorové postoje spojili v modlitbě jako děti jednoho Otce. Na Květnou neděli 5. dubna v 11 hodin, kdy budou po celé brněnské diecézi znít kostelní zvony, se společně pomodleme Otče náš. Ať tato modlitba přispěje k vědomí, že k sobě přes nejrůznější rozdíly patříme. Zapomeňme na zlobu, svár, nenávist a všechna zklamání. Snažme se smířit a odpustit si navzájem a obraťme se k Bohu, který je i v těchto chvílích náš milující Otec. To bude nejlepší přípravou na blížící se Velikonoce, na svátky smrti a vzkříšení našeho Pána Ježíše Krista.

Letošní Velikonoce budou neobvyklé. Po stránce vnější zcela určitě. Jestli po stránce vnitřní, to záleží na každém z nás.

Spolu s vámi se modlím a ze srdce vám všem žehnám.

Váš biskup Vojtěch

Zdroj : http://www.biskupstvi.cz/2020-04-01-pastyrsky-list-biskupa-cikrleho-pandemie

Prosba o pomoc a ochranu země před koronavirem

Bohoslužbou u Palladia země české ve Staré Boleslavi chce katolická církev vyprošovat české zemi ochranu při epidemii koronaviru. Chce se také modlit za lékaře, všechen zdravotnický personál, dobrovolníky a rodinné příslušníky, za osamocené a staré lidi, a také za všechny, kteří nesou odpovědnost za stát. Mše svatá, kterou bude celebrovat pražský pomocný biskup Zdenek Wasserbauer, se uskuteční na slavnost sv. Josefa 19. března od 10.00 hod.

Palladiu země české – kovovému reliéfu Madony s Dítětem – je tradičně připisována zvláštní ochranná moc nad českým národem. Bazilika Nanebevzetí Panny Marie, v níž je Palladium uchováváno, je proto už po staletí jedním z nejvyhledávanějších poutních míst u nás. O ochranu naší země před epidemií koronaviru sem ve středu 11. března přišel soukromě prosit také kardinál Dominik Duka. „Navštívil jsem Palladium země české a prosil jsem tu, kterou nazýváme Uzdravení nemocných za odvrácení pohrom nakažlivých nemocí a za všechny naše nemocné. Maria, Matko Boží, pros za nás!,“ říká ke své návštěvě Staré Boleslavi kardinál Dominik Duka.

Vyzýváme k modlitbě a postu
Ani výběr data, v němž se bohoslužba za ochranu českého národa uskuteční, není náhodný. Svatý Josef – snoubenec Panny Marie – je totiž už od poloviny 17. století spolupatronem českých zemí. Na tento den tedy vyzýváme věřící ke zvláštním modlitbám a skutkům pokání za českou zemi v této naléhavé situaci. „Prosíme také všechny kněze, aby tento den zasvěcený sv. Josefovi, obětovali mši svatou za naši zemi a připojili se v modlitbách a postu k bohoslužbě ve Staré Boleslavi. Vyzvětě také, prosím, své farníky, aby se tento den zvláštním způsobem na tento úmysl modlili a konali pokání“ žádá duchovní biskup Zdenek Wasserbauer.
Vzhledem k mimořádným opatřením vyzýváme věřící, kteří by o bohoslužbu měli zájem, aby se jí účastnili prostřednictvím vysílání TV NOE, která z ní zajistí přímý přenos nebo na internetových stránkách staroboleslavské farnosti (www.staraboleslav.com).
Jiří Prinz

http://www.apha.cz/2020/tiskove-zpravy/prosba-o-pomoc-a-ochranu-zeme-pred-koronavirem

POKÁNÍ ZA NÁROD

Pro tuto mimořádnou situaci, v tomto Českém národě, kdy my věřící jsme naprosto bezmocní v současné situaci, napsal arcibiskup olomoucký, metropolita moravský a místopředseda ČBK Jan Graubner speciální modlitbu:

Hospodine, dobrý Bože, obracíme se k tobě ve své tísni. Přiznáváme nejen svou omezenost, ale i bezmocnost. Vracíme se k tobě a vyznáváme, že ty jsi Všemohoucí. Ty jediný jsi Pán. Jen tobě patří všechna moc a sláva. Pokorně a se zahanbením v srdci přiznáváme, že jsme byli příliš zahledění do svých práv a nároků, hledali příjemnost a pohodlí, zábavu či adrenalin, nedbali jsme na druhé, ani na tebe a tvůj řád. K přírodě jsme byli bezohlední a chtěli stále víc. Cestováním za krásami jsme znečistili vzduch i moře. Svou bezohledností jsme nakupili hory odpadků. Svou chamtivostí jsme zamořili pole pesticidy, vody antibiotiky, hormony a antikoncepcí, chovali se jako páni světa a vládci stvoření, upravovali si zákony i pravidla myšlení.
Přestals pro nás být jistotou, když je vše relativní, a absolutní je už jen naše nabubřelé já. Z toho pak pramení mnohé naše konflikty.

Ve své zaslepenosti jsme neuměli číst znamení, která na nás přichází. Hlasatelé radostně oznamovali, že zase bude sluníčko. Většině nevadilo, že schnou stromy a množí se myši, ničí kůrovec, že v zemích bez deště je hlad a lid utíká za chlebem. Jiní prchají před válkou, která se vede proto, aby měl někdo větší zisk, vliv a moc, aby byl odbyt zbraní a jinde měli lidé práci. Peníze a zisk se nám staly nejvyšším bohem, jemuž jsme obětovali spravedlnost a právo i bídu chudáků v rozvojových zemích. Štěstí jednotlivců jsme stavěli výš než zodpovědnost, chvilkové pocity nad věrnost manželským slibům, práva dospělých nad práva dětí na lásku obou rodičů, na jistotu domova a zdravé morální životní prostředí, protože jsme se nedokázali zříct špatného příkladu.
Sobectví nám zabránilo žít pro další generaci, milionům počatých dětí jsme nedovolili se narodit a tak vymíráme a nemá na nás kdo pracovat. Uprchlíky nepřijímáme, protože se jich bojíme. Jako bezohlední kolonizátoři přijímáme z jiných zemí jen šikovné ruce a chytré hlavy, zatímco jejich země bez nich upadají a nedokáží se samy pozvednout. Přijmi, Pane, naši kajícnost a pokorné vyznání. 

Očisti nás Všemohoucí Bože, odpusť nám naše viny, když s lítostí uznáváme svou vinu. Odpusť, že nekážeme pravdu evangelia. Dopřej nám znovu povstat a vrátit se k tobě, který jsi Cesta, Pravda, Život. Jistota a Moudrost. Spoléháme na tvou lásku a tvé milosrdenství.
Stáhni trestající ruku a zastav lavinu nemoci. Obrať nás a my se k tobě vrátíme. Vezmi nám srdce kamenná a dej srdce z masa. Vrať nám radost ze své ochrany a bezbožné budeme učit tvým cestám, svědčit o tvé lásce a hlásat tvou dobrotu. Dej nám svého Ducha, aby v nás miloval On, když ze sebe nezištně milovat nedokážeme. Dej nám odvahu umírat sobě a žít pro tebe, nechat se vést moudrostí tvého slova, aby v nás vítězil tvůj život a rostlo tvé království, království spravedlnosti, lásky a pokoje. Uzdrav tento národ. Ty jediný jsi naší nadějí a my pevně věříme, že nás, Bože, nezklameš. Amen. 

Jan Graubner

Oznámení farníkům

  Milí farníci,

vzhledem k nouzovému stavu v naší zemi a na výzvu otce biskupa – mše svaté nebudou slouženy veřejně, ale na doporučení otce biskupa mají být úmysly mše svaté slouženy soukromě.

      Proto Vás chci ujistit, že všechny zapsané úmysly mší svatých v tomto nouzovém období budou odslouženy soukromě. Uvědomme si, že mše svatá sloužena veřejně či soukromě- mají před Bohem stejnou hodnotu!!!!

        Také Vás prosím-(jak uvádí pan biskup)-v tomto nouzovém období o každodenní modlitbu Svatého růžence a to vždy ve 20.00h, abychom prosili o odvrácení dané nákazy!!!

         Děkuji za pochopení.

           P. Zdeněk Chylík, farář

V Nedvědici dne 13.3.2020