Pracovní postup Obnovy kostela Povýšení svatého Kříže v Doubravníku

Stavební řešení objektu:

Základy kostela byly zkoumány v rámci přípravy projektu. Jsou v dostatečných hloubkách a nebudou nijak upravovány. V částech, kde je podlaha kostela níž nežli přilehlý terén, bude proveden vnější odvětrávací kanál, který je podrobně popsán v samostatné dokumentaci – Sanační a ventilační opatření. V rámci hrobky je rovněž navržen zmíněný větrací kanál. Zde pro stísněnost poměrů bude v polovině šířky chodby vybudováno provizorní dřevěné pódium a sarkofágy posunuty tak, aby bylo možné navržený větrací kanál vůbec vybudovat. Přitom uvažujeme ruční odnášení výkopku až do prostoru kaple. Pro manipulaci se sarkofágy je nutná součinnost s restaurátorem!

Svislé konstrukce jsou tvořeny kamenným a smíšeným zdivem, v lodi tl. 0,95 m, u hrobky kolem 0,7 m, věž má tl. zdiva až 2,0 m. Přibližně uprostřed lodi je několik starších přibližně svislých trhlin, které byly v rámci přípravných prací měřeny. Jejich pohyb se nepotvrdil nicméně minulý pohyb způsobil pokles tří klenáků okenní kružby. Proto je navržena jak oprava – vyzvednutí klenáků, tak i zajištění obvodového zdiva této dotčené části lodi. To je navrženo pomocí spřaženého věnce v prostoru krovu pod úrovní pozednice, tak i po výšce zdiva pomocí helikální výztuže.   Korpusy oltářů jsou tvořeny cihelným zdivem, které má poměrně vysoký obsah zejména síranových solí. Proto došlo v minulosti k opadávání umělého kamene, nyní budou sanovány pomocí injektáže emulzí na bázi silanu za předchozího odsolování buničitými zábaly. Injektáže (průměry a vzdálenosti vrtů, doba injektáže apod.) budou prováděny dle technologie výrobce, která ještě bude před použitím odsouhlasena památkáři!

Stropy – klenba kostela je porušena drobnými trhlinami v oblasti poruch obvodového zdiva a bude jen lokálně sešita helikální výztuží, ostatní klenby jsou bez dalších zásahů.

Stropy ve věži jsou většinou dřevěné trámové jen spodní dvě patra mají cihelné klenby, které jsou bez poruch. S ohledem na zabudované dřevěné prvky jednotlivých pater věže se jako vhodné řešení jeví aplikace sterilizace mikrovlnou technologií, nebo provedení horkovzdušné sanace od dřevokazného hmyzu. U většiny prvků není nutné provádět žádné výměny ani protézování. Výjimkou je hnilobou poškozená podlaha a části trámů patra zvonice. Aby nemusela být složitě demontována celá zvonová stolice, bude odstraněna pouze poškozená část podlahy a dubové stopní trámy budou protézovány.

Krov nad lodí je částečně poškozený a v minulosti již byly prováděny opravy různého stupně odbornosti a dovednosti. Nejvíce poškozené části jsou v oblasti pozednice, kde bude nutné dílčí rozebrání plechové krytiny, stejně jako u sanktusníku. Poškozené prvky krovu budou nahrazeny novými stejných dimenzí s použitím běžných tesařských spojů. Pro lepší pohyb v krovu jsou navrženy pochozí lávky s žebříkovými schodišti. Po provedení tesařských oprav bude na nové bednění provedena krytina z měděného plechu falcovaného svisle dvojitou stojatou drážkou a vodorovně jednoduchou ležatou drážkou umožňující dostatečnou dilataci jednotlivých formátů plechu. Krov báně nad věží kostela bude kompletně vyměněn za konstrukční a tvarovou repliku. Báň bude demontována z uložení a snesena jeřábem. Před jejím snesením bude třeba dočasně odpojit závěsný kabel veřejného osvětlení a po snesení opět zapojit, stejně tak bude postupováno i při zpětné montáži nové báně. Tesaři zhotoví kompletní kopii konstrukční soustavy s důrazem na detaily spojů a řemeslné postupy. Konstrukce báně bude zpět osazena jeřábem a znovu pokryta měděným plechem. Zachována bude původní datace na krytině nesoucí datum 1792, do čelního průčelí bude nově umístěn letopočet nové realizace báně. Během prací na nové báni bude prostor věže provizorně překryt nízkou jehlancovou střechou s lepenkovou krytinou. Vzhledem k výskytu chráněné kolonie netopýrů nesmí být práce na krovech prováděny v době od dubna do konce srpna!

Dveře dřevěné budou opraveny restaurátorským způsobem. Dveře budou opravovány odbornými restaurátorskými postupy, které jsou podrobně popsány v samostatné dokumentaci. Záměr na restaurování dřevěných vchodových dveří bude zadáván samostatně a není součástí stavebních prací! Nově budou provedeny dřevěné dveře u zpovědnice vlevo od vstupu do kostela. Jednoduchá fošnová zárubeň bude kotvena do severní obvodové zdi kostela a do korpusu zpovědnice, vlastní dveře potom budou provedeny jako vlysové a budou tvarově i barevně přizpůsobeny vzhledu zpovědnice. Takto vytvořený prostor za zpovědnicí bude sloužit pro uskladnění zařízení pro bezbariérový přístup do kostela, tj. rolovací rampu do vstupu a schodolez do kaple hrobky Mitrovských, jak bude popsáno dále. Vstup do kaple Mitrovských je opatřen neogotickou litinovou mříží, která byla druhotně doplněna o rámečky se skly, takže dnes působí dojmem dveří. Ta bude opět opravena restaurátorsky, tryskáním, opravami poruch a konečnou povrchovou úpravou s cínováním kování atd. Tato část bude zadávána samostatně a není součástí stavebních prací!

Okna vitrážová jsou značně poškozená klimatickými vlivy. Do čtyř oken z celkového počtu 12 budou osazeny větrací křídla s elektrickým otvíráním tak, aby byla umožněna ventilace lodi kostela. K tomu bude potřeba provést zámečnickou úpravu dotčené části rámu a doplnit otvíravé křídlo, do kterého bude osazena upravená vitráž. Všechny vitráže budou předělány do nových rámečků s pocínováním a následně budou osazeny zpět a zazděny do obvodového zdiva. Okna ve věži jsou v současném stavu různé konstrukce od jednoduchého zasklení pomocí dřevěné lišty až po ocelolitinové rámečky. Ty budou ponechány v původním stavu, dřevěné lišty budou nahrazeny jednoduchým ocelovým rámečkem se zasklením a zatmelením skla ke kamennému ostění okna na vnější straně zdiva. Rámečky jsou přitom navrženy větší nežli je rozměr kamenného ostění, takže nebudou z vnější strany vůbec patrné. Ve zvonovém patře věže jsou dřevěné žaluzie, které jsou však vlivem povětrnosti dožilé a budou provedeny nově. Jejich vnější vzhled se přitom opět nemění, budou však doplněny o vletové otvory pro netopýry dle podkladů ČESON a z vnitřní strany budou ještě doplněny nylonovými sítěmi proti vletu holubů a jiného ptactva.

Kamenné prvky v interiéru sestávají zejména z portálů kolem dveří a dalších prvků interiéru jako jsou kropenka apod. Točité schodiště na kůr i do věže (přibližně po úroveň kůru) jsou rovněž kamenné. Schody stejně jako prahy dveří vykazují známky prošlapání, což jen zvyšuje autenticitu památky. Prvky interiéru jsou v poměrně dobrém stavu, restaurátor se soustředí na celkové vyčištění povrchu s lokálním doplněním umělým kamenem.

Podlahy jsou vesměs z dlaždic z Nedvědického mramoru, jen v sakristii je dlažba dvoubarevná (černobílá) a podium v hrobce má dlažbu opukovou. Dlaždice jsou různých rozměrů, ze spodní strany jen sekané a jsou přibližné tloušťky 5 – 8 cm, větší bloky v presbytáři snad i silnější. Ve vstupu jsou dlaždice rozměru 33,5 x 33,5 cm, kladené na koso, v lodi kostela rovněž tak 33,5 x 33,5 cm opět na koso, pod lavicemi je dle vyjádření správce kostela jen cihelná dlažba. Po obvodu kostela je navržen větrací kanál pro odvlhčení obvodového zdiva, který bude současně využit i pro nový rozvod elektroinstalací silnoproudé i slaboproudé. Z toho důvodu bude dlažba v dotčené části očíslována a vyzvednuta. Větrací kanál má profil 30 x 30 cm a nahoře je zakryt opět původní dlažbou, která je nad kanálem vynášena pomocí ocelových nerezových profilů. Podle požadavku památkářů se nesmí do dlažby zasahovat a pro správnou funkci větracího kanálu bude po obvodu kostela zaříznuta omítka 20 mm nad podlahou tak, aby vznikla větrací štěrbina. U vstupu do lodi kostela je několik dlaždic rozpadených a budou nahrazeny nově vyrobenými dlaždicemi z původních kamenných bloků, které má investor k dispozici. Předpokládáme výrobu celkem 5 m2 dlažby. Dále je potřeba provést pod podlahou v presbytáři rozvod elektroinstalace, stejně jako k lavicím v lodi, zde bude provedeno vyzdvihnutí jen jedné, resp. Dvou nebo tří řad dlaždic a po položení chrániček se dlažba uvede do původního stavu. Na jižní straně a v části střední uličky mezi lavicemi je patrné propadení části dlaždic až o 50 mm. Zde budou opět dlaždice vyzdviženy a podsypány pískem a položeny zpět. Zpětné kladení dlaždic bude prováděno do vápenné malty, dlažba je kladená na sraz a nebude nijak spárována. Rozlomené dlaždice v ploše budou přetmeleny jen v místech lomu, zlomené dlaždice, které se vyzdvihují budou i slepeny. Opět předpokládáme takovou opravu v celkové ploše 5 m2 dlažby. Smyslem vyrovnání dlažby je přitom vyloučení různých výšek na styku dvou dlaždic, celá plocha nebude vyrovnána do absolutní roviny, ale zůstane „živá“.

Vnitřní omítky jsou tvořeny světlou omítkou střední zrnitosti a zůstanou většinou zachovány. Vlivem zemní vlhkosti jsou degradovány u podlahy, kde budou osekány podle výšky jejich zavlhnutí, která se po obvodu liší. Podle jejich složení se lze dohadovat, že se jedná o části omítek měněných při poslední opravě kostela v roce 1980. Lze uvažovat s průměrnou výškou osekání 140 cm od podlahy. Jsou však i místa v lodi (např. vedle vstupu do sakristie), kde jsou zachovalé původní omítky až k podlaze a zůstanou zachovány i nadále. Na takových místech bude provedeno jen jejich odsolení pomocí buničitých zábalů. Pro správnou funkci větracího kanálu bude omítka u podlahy zaříznuta ve výšce 20 mm nad podlahou a stěna včetně větracího kanálu bude odspárována a ponechána bez omítky. V hrobce, která je o cca 1 m pod terénem, jsou omítky zavlhlé až po úroveň paty kleneb. Nad tuto úroveň do výšky 1,0 m nad patu klenby budou omítky osekány a provedeny nové. Nově doplňované omítky budou vápenné s přísadou metakaolinu.

Výmalba kostela je provedena jen vápenná, a tak bude i obnovena, předpokládá se přitom barva lomená bílá.

Vnější omítky jsou z velké části zachovány původní renesanční, zčásti jsou doplněny nebo přetaženy z barokní přestavby, zčásti jsou pak novodobé. Průzkumem byly zjištěny dvě vrstvy renesančních omítek. Na silnější podkladové omítce je nanesená tenká finální štuková omítka (tloušťka 1-3 mm). Pojivem obou vrstev je bílé vzdušné vápno. Jako kamenivo byl v obou vrstvách použitý písek obsahující hlavně silikátové částice (zrna křemene, živců, horninové úlomky případně další siliko-alumináty). Záměrný přídavek mramorové drtě nebo moučky nebyl v analyzovaných omítkových maltách prokázán. Maximální velikost zrn kameniva podkladové omítky nepřekračuje 2 mm (kamenivo 0-2 mm). Ve finální omítkové vrstvě je použité kamenivo jemnozrnné s velikostí zrn do 0,5 mm. Průzkum doporučil po provedených zkouškách použít na zpevnění původních renesančních omítek organokřemičitý konsolidační prostředek, jehož koncentrace a způsob použití budou upřesněny po postavení lešení a zkouškách na místě samém. Soklové partie zasolených omítek budou odsoleny do výšky cca 2,5 m nad soklovou římsou min. 3x zábalem jehož složení bude zkoušeno vč. prokázání účinnosti na kontrolních vzorcích. Po zpevnění a náhradě novodobých doplňků s použitím vápenných omítek s přísadou metakaolinu bude celá plocha fasád přeštukována. Veškeré omítkové plochy budou přeštukovány tenkou vrstvou omítky napodobující strukturou i úpravou povrchu omítku renesanční (následné historické omítky také opakovaly tuto podobu), včetně kletovaného pásku pod korunní římsou lodi. Do čerstvě nanesené omítky bude proveden ochranný nátěr vápennou kaší bez plniv (spíše lazumějšího charakteru) a následně bude povrchu upraven mírným zakletováním a zamytím. Následné přeštukování bude prováděno šetrně s minimalizací mechanického poškození konzervovaných omítek. Omítky na hrobce jsou prakticky celé zdegradované a většinou opadané. Budou provedeny nově obdobnou technologií jako na lodi kostela.

Povrchová úprava vnějších omítek bude řešena vápenným nátěrem, na celém objektu kostela bude v barvě lomené bílé a na hrobce v barvě světlého okru. Před prováděním budou pro určení definitivní barevnosti vysazeny vzorky.

Vnější kamenné prvky tvoří výraznou charakteristiku celého objektu, jsou tvořeny bílým Nedvědickým mramorem, který je na svislých plochách dobře zachovalý s povrchem zanešeným nečistotami a flórou různého druhu, plochy vystavené povětrnosti jako např. soklová římsa apod. jsou v horším stavu a nejhůře jsou poškozeny horní plochy opěráků spolu s překrytím atiky na štítu vedle věže. Zde je z minulých oprav zjištěn i cementový tmel ve spárách, který celou situaci jen dále zhoršuje. Pro vnější kamenné prvky platí obecně celkové vyčištění. Po odstranění nevhodných doplňků budou provedeny zábaly hydrogenuhličitanem amonným (NH4)2CO3 v buničině. Zábaly budou provedeny na místech krust, tedy převážně z čela, ostatní povrch bude omyt vodou se saponátem. Dojde k ošetření vhodným biocidem,případně roztokem peroxidu vodíku a čpavkové vody. Na stříškách opěráků i atice bude potřeba prověřit stabilitu a polohu jednotlivých bloků, po jejich stabilizaci a ošetření budou tyto plochy překryty olověným plechem tloušťky 1 mm. Soklová římsa je masivně překryta řasami, mechy a lišejníky. Bez očištění často nelze oddělit doplňky od kamene. Očištění povrchu bude prováděno nejprve tlakovou vodou, poté roztokem peroxidu vodíku a čpavkové vody za pomoci měkkých kartáčů. Tento postup vhodný pro zahubení porostů bude po odstranění cementových doplňků kombinován s aplikací biocidu. Na nutných místech bude použito zábalů k odstranění krust a dále bude plošně povrch omyt vodou. Doplňky hmot budou provedeny na místech, kde chybějící hmota narušuje výraz prvku. Vnější kamenný sokl bude celý osekán a zbaven dodatečných cementových vysprávek a následně bude přespárován vápennou maltou. Rozsah nutných vysprávek se ukáže až během provádění prací.

Klempířské výrobky – na plochách střechy lodi kostela, kde je nutné rozebrání krytiny kvůli tesařským opravám bude po jejich dokončení proveden nově měděný plech. Tabule plechu budou falcovány svisle dvojitou stojatou drážkou a vodorovně jednoduchou ležatou drážkou umožňující dostatečnou dilataci jednotlivých formátů plechu. Stejně tak je navržena výměna stávající krytiny z pozinkovaného plechu nad hrobkou za plech měděný se stejným provedením jako na lodi kostela. Dále zde bude proveden kompletně nový okap i svody, které budou ve spodní části z poplastovaného plechu z důvodu možné krádeže.

Okapový chodník bude nově vybudován kolem celého kostela v šířce 80 cm. Bude proveden z plochých rulových kamenů, které se v místě hojně vyskytují. Kameny budou kladeny do pískového lože.

Terénní úpravy spočívají ve snížení části terénu kolem kostela z důvodů odvlhčení objektu – toto je řešeno samostatným rozpočtem. V rámci dokončení stavby je předpoklad úpravy terénu do původního stavu včetně osetí travním semenem.