Tříkrálová sbírka 2021

Vážení spoluobčané, vzhledem k nastalé situaci s nákazou Covid19 a nutné prevenci aktuálně v 5. stupni PES, se Tříkrálová sbírka původně plánovaná na 9. ledna 2021 nebude moci uskutečnit.

Vyčkáme následujících dnů a případného zmírnění opatření a budeme Vás informovat, pokud se situace změní, o datu anebo způsobu sbírky.

Děkujeme vám za vaše otevřené srdce, štědrost a vlídné přijetí koledníků.

Jarmila Bracková

https://tisnov.charita.cz/trikralova-sbirka/

Každoročně u nás ve spolupráci s farností Doubravník probíhá tato sbírka, která má pomoci zajistit financování činnosti Charity Česká republika. Snad všichni víme, ale zejména ti z vás, kteří jste pečovali doma o nemocné, jak moc v naší společnosti je tato služba (a je to služba v pravé slova smyslu) potřebná. Rozsah pomoci v naší společnosti je však ještě mnohem širší. Myslím, že si nezbytnost těchto služeb uvědomuje i vedení kraje a státu, nicméně dosud hledá způsoby, jak financování těchto institucí stabilizovat. Společnost ale nemůže čekat, než se jim toto zadaří, mnohdy by to znamenalo omezení nebo i jejich zánik. Proto prosím, nemiňme příležitost pomoci.

Barbora Šenkyříková

Přehled záměrů pomoci ze sbírky v roce 2021 v našem regionu naleznete na:

https://www.trikralovasbirka.cz/vyuziti/

například:

 • Chráněné bydlení a Sociální rehabilitace Skryje 

 podpora lidí s mentálním postižením v kombinaci s postižením fyzickým. Cílem je poskytnout pomoc lidem, kteří svoji situaci nemohou řešit sami, podporu při jejich seberealizaci a rozvoje schopností. Např. pořízení vybavení, zvyšování kvality služeb, popřípadě osobní náklady.

50 000 Kč

 • Terénní služby 

 Pečovatelská služba a služba Domácí zdravotní péče –

 cílem je podpora rozvoje terénních služeb. Z důvodu rozšíření Pečovatelské služby o dva úvazky bude nutné pro nové pracovníky zajistit služební automobil. Vybavení vozového parku je nezbytné pro dobré fungování těchto služeb. Dále bude částka použita na úhradu nutných mzdových nákladů. Naším cílem je poskytnutí péče většímu počtu klientů a zvýšení kvality poskytovaných služeb.

150 000 Kč

 • Domácí hospic Porta Vitae 

 zajištění personálního a materiálního vybavení pro péči o nevyléčitelně nemocné umírající pacienty a jejich pečující rodiny.

350 000 Kč

 • Poradna Porta – odborné sociální poradenství 

 podpora kvalitního poskytování odborného poradenství. Jedná se o službu, která je v našem regionu ojedinělá a zájem o tuto službu se ze strany uživatelů se stále zvyšuje. Poradna je zároveň akreditovaným pracovištěm s právem podávat návrh na povolení oddlužení.

80 000 Kč

 • Charitní záchranná síť 

  pomoc lidem, kteří propadají sítí standardní státní pomoci nebo i přes tuto pomoc žijí pod hranicí důstojného života.

110 000 Kč

 • Humanitární pomoc 

 humanitární pomoc u nás i v zahraničí.

40 000 Kč

 • Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Klub Čas 

 podpora dětí a dospívajících, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci. Snahou je poskytnout zázemí  klientům v rámci nízkoprahového zařízení a zároveň jim pomáhat najít své místo ve společnosti. Službu se snažíme rozšiřovat o mimoklubové aktivity.

20 000 Kč

 • Odlehčovací služba 

 snahou je zajistit další rozvoj služby a  zajištění  požadované péče klientům.

10 000 Kč

 • Dobrovolnické centrum 

 finanční prostředky budou využity pro práci s dobrovolníky, kteří se podílejí na realizaci projektů Charity.

30 000 Kč

 • Fond individuální pomoci 

 částka bude rozdělována dle individuálních případů žádostí o pomoc pro osoby a rodiny v akutní nouzi.

25 000 Kč

 • Zázemí pro služby 

 v souvislosti s rozvojem služeb (hlavně terénních) je nezbytné pokračovat v dalším rozšiřování prostor, budování zázemí a jeho vybavení. Aktuálně je třeba řešit zázemí pro multidisplinární tým Domácího hospice Porta Vitae a prostory pro uložení zdravotnického materiálu.

135 000 Kč