Harmonogram

DatumČinnost
září 2021Loď
Zhotovené drážky pro elektrorozvody, pokračování kompletního rozvodu elektroinstalace, ozvučení, zabezpečovacího systému, zapravování drážek po původní elektroinstalaci
Postupné zaklopení elektro-kanálu deskami a mramorovou dlažbou
Příprava přívodu pro vnější přípojkovou skříň
Vnější omítky kaple a lodi ze severní strany jsou očištěny a postupně obnovovány
Stažení statické trhliny v jižní zdi kostela helikální výztuží – 3 kusy dokončeny
Hrobka
Čištění vnějších mramorových prvků – u hrobky, kolem odinstalovaných vitráží
Dokončeno restaurování jedné vitráže, příprava pro instalaci
Dláždění v presbytáři za balustrádou
Věž
Věž – je vyčištěná, dokončen dřevěný i kovový žebřík, zbývá osadit spodní díl kovového žebříku – konzoly pro zavěšení
Montáž dřevěných žaluzií ve věži
srpen 2021Čištění kamenných prvků – pokračování, hrobka, kolem odinstalovaných vitráží
Práce na restaurování 2 vitráží – severní strana lodi
Připraven model věžních hodin
Provedena montáž dilatační lišty v místech kontaktu střechy kaple hrobky a zdi lodi a věže
Probíhá krytí určených míst olovem – římsy věže
Zhotovené drážky pro elektrorozvody
Zahájení zakrývání kanálu deskami
V hrobce  proveden buničitý zábal zdiva pro zbavení zdiva soli vzniklé zavlháním
Očišťovány omítky kaple, oprava omítek na kapli a doplnění – zaplentování
Zvenku na hrobce je hotový špric (it. spruzare – postříkat, vápenný postřik)
Restaurování
Podepsána smlouva na restaurování lavic kostela, lavic v kapli a podií před oltáři.
Podepsána smlouva na restaurování sarkofágů, vstupních vrat, kovového kříže na hrobce a vstupní mříže do kaple a tím je ukončeno výběrové řízení na restaurování těchto předmětů.
červenec 2021Montáž lešení na kapli
Kartáčování omítek na kapli
Oklepání omítek v hrobce a zvenku hrobky
Špryc omítek hrobky zvenku
Čištění kamenných prvků, hrobka
Zahájena oprava omítek na kapli
Příprava výkopů pro elektrokanál, vyzdívky příčky, lože pro plech, rošt pro rozvody
Demontáž dlažby k lavicím
Práce na restaurování vitráží – kompletace
Výrova modelu věžních hodin z románského cementu 
červen 2021Práce na omítkách věže – štukování
Fasádní nátěr věže včetně zlacení písmen v nikách – sv. Anna, sv. Josef, Maria, IHS
Oklepání omítek v hrobce a zvenku hrobky – sonda do odvětrávacího průduchu
Čištění kamenných prvků, hrobka
Práce na restaurování vitráží – kompletace
Parní čištění omítek
Dokončené oplechování hlavic volut olověným plechem
Demontáž lešení věže včetně zapravení kotev
Příprava výkopů pro elektro-kanál, vyzdívání příčky elektro/větracího kanálu, dokončeny ztužující věnce
Injektáž pod oltáři v lodi   
květen 2021Věž
Dokončení oplechování báně
Parní čištění omítek
Práce na omítkách věže – štukování
V lodi
Příprava výkopů pro elektro-kanál
Navrtávání ztužujících věnců na lodi – proběhla přebírka výztuže
Práce na restaurování vitráží – kompletace
Hrobka
Oklepání omítek v hrobce – sonda do odvětrávacího průduchu
Čištění kamenných prvků
duben 2021Instalace kupole věže – 19. dubna
 –          dokončuje se bednění krovu báně věže
 Střecha lodi
–          probíhají práce na plechové krytině lodi
 –          zaplechování obnažené střechy na lodi
–          dobednění a doplechování báně věže
Zdivo věže
 –          zpevnění vykonzolované římsy věže
–          žebřík do kupole
 Vnější omítky – na věži
 Horní část barokní – obnova – odshora po římsu pod hodinami
 –          čištění nátěrů parním čističem – hodně vody a odlétající omítka – v průběhu patrně následujících dvou týdnů
 Barokní – na rovinách převážně odstranění a nahrazení novými, obnova a částečně rekonstrukce štuků na hlavicích pilastrů
–          barevnost finálních omítek lomená bílá a sladění renesančních a barokních omítek.
–          Barokní část snad s nátěrem, který by měl být více ochranný s ohledem na vysokou zátěž klimatickými vlivy a zároveň na barevnou nestálost při aplikaci vápenného uzavíracího nátěru.
–          Restaurování mramorů.
–          probíhá chemické čištění mramorů včetně zábalů
–          práce na zpevnění římsy
–          oklepávání omítek na věži a hrubování západní strany věže
březen 2021Dokončení tvorby krovu věže záklopem.
Pokrytí záklopu měděným plechem.
Zlacení makovice a kříže.
Ukotvení kříže a makovice na hrotnici.
Usazení nového krovu na věž.
Odstraňování nesoudržných částí barokních omítek na věži.
Dočišťování nevhodných vysprávek.
Demontáž žaluzií.
Zahájení odkryti části krovu v severní části lodi.
Výměna okrajových vazných trámů v severní části lodi.
Vyjmutí dvou vitráží v severní části lodi a zakrytí otvorů.
Uvnitř tvorba kanálu pro elektroinstalaci a sanaci vlhkosti.
Archeologický průzkum.
Uvnitř dočišťování spodních částí zdiva a spár.
únor 2021Pokračování v montáži krovu báně.
Odvoz kříže a makovice na zlacení.
Příprava textů, předmětů a tubusu do báně.
Návoz materiálu na ramenáty báně.
Dokončení zakrývání varhan a hl. oltáře.
Uvnitř očišťování zasolených omítek v dolních částech zdiva.
Označení dlaždic pro vyjmutí.
leden 2021Snesení střechy věže. Instalace provizorního zakrytí věže.
Zpevňování krovu báně.
Uvolňování krovu báně od zdiva.
Podepření korunní mramorové římsy.
Snesení krovu báně.
Odstraňování nesoudržných částí omítek věže.
Příprava (čistění) mramorových prvků fasády věže pro restaurování.
Uvnitř odstraňování zasolených omítek zdiva lodi.
Tvorba pomocného pódia pro posun sarkofágů.
prosinec 2020Příprava provizorního zakrytí věže.
Příprava na snesení střechy věže.
Montáž konstrukce pro posun rakví.
Podrobný průzkum vnitřních omítek pro návrh odstranění zasolených částí.
Odstraňování omítek zasolených částí.
listopad 2020Stavba lešení kolem věže.
Podrobný průzkum pro návrh technologie obnovy omítek věže.
Podrobný průzkum pro návrh technologie obnovy kamenných prvků věže.
Zakrývání oltářů a varhan.
září 20201. KD, Příprava projektu lešení věže.
Příprava stavebního rozvaděče.
Příprava výběrového řízení na restaurátorské práce.
Příprava staveniště.
září 2020Předání staveniště
září 2020Zahájení stavby
srpen 2020Vyklizení kostela
srpen 2020Podepsání smlouvy o dílo na stavbu s fi HB Delta
duben 2019Výběr poskytovatele úvěru pro financování projektu.
Provedeno výběrové řízení na technický dozor.
Provedeno výběrové řízení na koordinátora bezpečnosti práce
únor 2019Zahájena příprava výběrového řízení na zhotovitele stavby.
leden 2019Proveden výběr administrátora výběrových řízení.
listopad 2018Výběr firmy pro realizační management projektu.
Svolána pracovní skupina farnosti.
Zahájena příprava projektu na realizaci.
Právní akt – rozhodnutí o přidělení dotace.
březen 2017Podání žádosti o dotaci
březen 2017Nabytí právní moci stavebního povolení na projekt Revitalizace kostela Povýšení sv. Kříže.
říjen 2016Ukončeno VŘ na zhotovení PD podpisem smlouvy generálním projektantem firma Stabil, s.r.o.
srpen 2016Zahájení výběrového řízení na zhotovení Projektové dokumentace.
srpen 2016Zahájena příprava výběrového řízení zhotovení Projektové dokumentace.
srpen 2016Vybrána firma pro zhotovení studie proveditelnosti a podání žádosti firma SimplyPro, s.r.o.
listopad 2015Sestavení pracovní skupiny pro přípravu projektu obnovy.
říjen 2015 Zahájení jednání s Biskupstvím brněnským o přípravě projektu na podání žádosti IROP.
červenec 2014Stanoven rozsah nejpotřebnějších stavebních a restaurátorských zásahů.
leden 2014Zapsání kostela Povýšení sv. Kříže v Doubravníku do Indikativního seznamu Národních kulturních památek.
2013Příprava projektu pro oslovení Norských fondů a IROP.